top of page

Adatvédelmi, Adatkezelési Tájékoztató az Adatkezelő által kezelt személyes adatokról
 

Adatkezelő, Érintett:

Az Adatkezelő az a jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan, vagy másokkal együtt meghatározza.

A jelen tájékoztató kapcsán az “Adatkezelő” a www.ozonextrade.com domain név alatt elérhető Internetes weboldalt (Weboldal) az OzoneExtrade Kft. (székhely: 1141 Budapest, Cinkotai út 123., cégjegyzékszám: 01-09-172894, adószám: 24342704-2-42 , e-mail cím: ozonextrade@ozonextrade.hu, telefonszám: 06–20-9509371) üzemelteti és tartja fenn.


A jelen tájékoztató szempontjából személyes adat azonosított vagy azonosítható természetes személyre (az “Érintett“) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító (például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező) alapján azonosítható.


Az Adatkezelő által kezelt adatok személyes adatok.


 

A jelen Adatkezelési Tájékoztató tárgya

A jelen Tájékoztató az Adatkezelő által végzett, az Adatkezelő termékei, szolgáltatásai igénybe vételével, az igénybe vétel elősegítésével az Érintettek önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelésre vonatkozik. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a jövőre nézve módosítsa. A módosításokról az Adatkezelő honlapján, illetve az Ön kérésének megfelelően e-mailben értesítést küld Önnek.

 

Amennyiben Ön a személyes adatainak az 1. pont szerinti Adatkezelő általi kezeléséhez hozzájárul, akkor azokat az Adatkezelő a mindenkor irányadó magyar és Európai Uniós adatvédelmi jogszabályok szerint kezeli. Az adott személyes adat rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti, hogy a jelen Tájékoztatónak az adat rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadta. Az alábbiakban bemutatjuk az adatkezelés részleteit az egyes adatkezelési célok szerint.

 

Ahogyan ez a hozzájáruló nyilatkozatban is szerepel, Ön jogosult arra, hogy az adatkezelésre adott hozzájárulását bármikor visszavonja.


Az adatkezelés jogalapja:

Adatkezelésünk jogalapja elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (“Info tv.”) 5.§ (1) bekezdésének a) pontja (hozzájáruláson alapuló adatkezelés), 2018.május 25. napjától pedig az Európa Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (“Általános Adatvédelmi Rendelet”) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja (hozzájáruláson alapuló adatkezelés).

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy az oldalon végzett tevékenységet a jobb felhasználói élmény biztosítása érdekében naplózza, az adatkezelés mind az Adatkezelő, mind az Érintett jogos érdek alapján történik (GDPR 6. cikk (1) f) pont.

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy amennyiben az Érintett ugyanazzal az e -mail címmel van valamelyik közösségi oldalon bejelentkezve, amellyel az oldalra bejelentkezik, akkor az url cím is tárolásra kerül, az adatkezelés mind az Adatkezelő, mind az Érintett jogos érdek alapján történik (GDPR 6. cikk (1) f) pont.

Adatkezelési célok:

A jelen Adatkezelési Tájékoztató szerinti adatkezelések adatkezelési céljainak részletes meghatározását az alábbiak szerinti táblázat tartalmazza.

 

Kezelt adatok köre:

A jelen Adatkezelési Tájékoztató szerinti adatkezelések keretében kezelt adatok körének meghatározását az alábbiak szerinti táblázat tartalmazza.

 

Az adatok megismerésére jogosultak:

A jelen Adatkezelési Tájékoztató szerinti adatok megismerésére jogosultakat az alábbiak szerinti táblázat tartalmazza.

 

A személyes adatok kezelésének, tárolásának időtartama

A kezelt személyes adatokat haladéktalanul töröljük, ha nem a jogszabályokban meghatározott célból történt az adatkezelés, vagy az adatkezelés célja megszűnt.

Amennyiben az Érintett a Személyes adatait az online felületen megadta, azonban az ott szereplő adatkezelési céllal összefüggő adatkezeléshez nem járul hozzá, az adatait három munkanapon belül törli az Adatkezelő.

 

Az Érintett fogyasztó hozzájárulásával kezelt adatok az érintett kérésére is bármikor törlésre kerülnek.

A jelen Adatkezelési Tájékoztató szerinti adatkezelések időtartamát az alábbiak szerinti táblázat is tartalmazza.

 

 

Adatbiztonság:

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról, a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembe vételével megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Az Adatkezelő kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat az Érintettek hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag az Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett adatfeldolgozó(k) ismerhetik meg jogosultsági szintek szerint, azokat az Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

 

Az Adatkezelő és Adatfeldolgozó által meghatározott munkakörökhöz rendelten, meghatározott módon, jogosultsági szintek szerint férhetnek hozzá az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó munkavállalói a kezelt személyes adatokhoz. Az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli.

 

Az Adatkezelő az informatikai rendszerek biztonsága érdekében az informatikai rendszereket tűzfallal védi, valamint a külső- és belső adatvesztések megelőzése érdekében víruskereső és vírus-írtó programot használ. Az Adatkezelő gondoskodott továbbá arról, hogy a visszaélések megelőzése érdekében az elektronikus úton folytatott bejövő és kimenő kommunikációt megfelelően ellenőrizze.

A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor kifejezetten figyelembe kell venni az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.

 

 

Adatfeldolgozók

Az a természetes, vagy jogi személy, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Az Ön személyes adataival kapcsolatban adatfeldolgozóként(“Adatfeldolgozó”) járnak el az alábbi cégek:

Az adatkezelések részleteit az egyes adatkezelési célok szerint az alábbiakban találhatja.

 1. Adat feldolgozó neve, székhelye

 2. Adatfeldolgozó által végzett tevékenység

 3. Adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok

Adatfeldolgozók:

 

 1. Wix Ltd. 40 Namal, Tel Aviv St., Tel Aviv, Israel

 2. Weboldal szoftveres háttér biztosítása, webhosting, a kapcsolati oldalon adatfogadás és tárolás

 3. Név, e-mail cím, telefonszám, beosztás, cégnév

 1. Ozone Partner Europe Kft.

 2. Szerződéskötés, partnerkapcsolat, sales

 3. E-mail cím, cégnév, kapcsolattartó neve ,beosztás, e-mail cím

 1. Bitrix Inc., 901 N. Pitt St, Suite 325 Alexandria VA 22314 United States

 2. CRM szoftveres háttér biztosítása

 3. E-mail cím, cégnév, kapcsolattartó neve ,beosztás, e-mail cím

 1. Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway

 2. Mountain View, CA 94043 USA

 3. Kapcsolati oldalon történő kontaktfelvétel esetén email fogadása., E-mail cím, név, telefonszám

 1. OzonExtrade Kft. 1141 Budapest, Cinkotai út 123.

 2. Gyártói háttér, szerződéskötési folyamat

 3. E-mail cím, cégnév, kapcsolattartó neve ,beosztás, e-mail cím

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek:

 

Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél az alábbiakat:

 • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

 • személyes adatainak helyesbítését,

 • személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy korlátozását,

 • joga van az adathordozhatósághoz,

 • tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

 

Az Adatkezelő a hatályos jogszabályoknak megfelelően és az abban meghatározott időtartamon belül tájékoztatja az Érintettet. Az Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (http://naih.hu; 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Az Érintett személyiségi jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Bírósághoz fordulás esetén az Érintett a pert a lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

 

Valamely eljárás kezdeményezése előtt célszerű az Adatkezelőnek elküldeni a panaszt. Az Adatkezelő az Érintett tájékoztatással kapcsolatos kérése, illetve adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozása és panasza esetén indokolatlan késedelem nélkül, a mindenkori jogszabályokban által előírt időn belül nyújt tájékoztatást az érintett személy részére. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő a jogszabályban írtak szerint meghosszabbítható. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a jogszabályban meghatározott határidőben tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be a fent megjelölt hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai érvényesítése érdekében vagy amennyiben az Adatkezelő által kezelt adataival kapcsolatban bármilyen kérdése, kételye van, illetve adataival kapcsolatban felvilágosítást kér, ezt megteheti:

hagyományos levélben, mely Társaságunk címére küldendő: 1141 Budapest, Cinkotai út 123.

e-mailben, amely Társaságunk e mail címére küldendő: ozonextrade@ozonextrade.hu

 

Társaságunk Adatvédelmi tisztviselőjéhez:

Dr Simala Zoltán zoltan.simala@simal-low.hu

 

Egyéb:

 

A jelen Adatkezelési Tájékoztató elérhető a www.ozonextrade.com honlapon. Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen tájékoztatót egyoldalúan, a jövőre nézve módosítsa. A módosításokról az Érintetteket az Adatkezelő honlapján keresztül tájékoztatja.

 

Budapest, 2020.09.01.

bottom of page